Порядок представлення робіт на конкурс та їх розгляду

1. Конкурс проводиться у два тури. Перший тур у вищих навчальних закладах України у жовтні-лютому, другий тур у базових вищих навчальних закладах у березні-травні поточного навчального року.

2. Протягом першого туру студенти, які виявили бажання взяти участь у Конкурсі, подають свої наукові роботи на розгляд конкурсної комісії вищого навчального закладу, в якому вони навчаються.

3. Конкурсна комісія вищого навчального закладу відбирає не більше трьох кращих наукових робот з кожної галузі науки (групи спеціальностей або спеціальності) Конкурсу та надсилає їх до базових вищих навчальних закладів у термін, визначений відповідним наказом Міністерства освіти і науки України. Термін відправки робіт встановлюється за поштовим штемпелем.

4. До кожної наукової роботи переможців першого туру Конкурсу додаються:
- анотація наукової роботи (додаток 1)
- відгук наукового керівника про ступінь самостійності виконаної роботи (у довільній формі);
- рішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс (якщо перший тур не проводився).

5. Прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, назва вищого навчального; закладу в конкурсних роботах, а також в інших документах замінюються відповідним "девізом”.

6. В окремому запечатаному пакеті під тим самим "девізом" подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника роботи (додаток 2).

7. На Конкурс подаються перші екземпляри наукових робіт, оформлені за такими вимогами: текст друкується шрифтом №14, через півтора інтервали до 40 рядків на сторінку. Обсяг зброшурованої конкурсної роботи не повинен перевищувати 30 сторінок. Обмеження щодо обсягу робіт можуть змінюватись базовими вищими навчальними закладами зі згоди Всеукраїнського оргкомітету. Наукова робота обов'язково повинна мати назву і план, список використаної літератури.

До наукової роботи можуть додаватися акт про впровадження її результатів, копії патентів, статей автора.

Представлення макетів і натурних зразків не допускається. Креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на листі стандартного розміру.

На Конкурс можуть бути представлені відповідно переоформлені дипломні, курсові, магістерські роботи, якою вони містять наукову новизну або передбачається впровадження їх результатів у виробництво, навчальний процес.

Якщо наукову роботу подано з порушенням вимог цього Положення, галузева конкурсна комісія повертає її до вищого навчального закладу (обов'язково із зазначенням причин).

8. У базовому вищому навчальному закладі другий тур Конкурсу проводиться у два етапи:

1 етап - заочний (рецензування робіт);

2 етап - очний у формі конференції (захист робіт претендентами у переможці).

9. Галузева конкурсна комісія у місячний термін організує розгляд та рецензування робіт (рецензія за формою згідно з додатком 3).

10. Кожна наукова робота студентів базового вищого навчального закладу обов'язково повинна мати зовнішню рецензію.

11. Наукові роботи не подаються на рецензування до тих вищих навчальних закладів, в яких навчаються їх автори.

12. Визначення кращих робіт здійснюється на підставі отриманих рецензій та відкритого обговорення наукових результатів кожної роботи. Галузева конкурсна комісія базового вищого навчального закладу на своїх засіданнях голосуванням більшістю голосів за наявності не менше 2/3 складу комісії приймає рішення щодо визначення кращих наукових робіт студентів. За рівної кількості голосів членів конкурсної комісії голос її голови є вирішальним.

Автори кращих роби запрошуються галузевою конкурсною комісією на підсумкову науково-практичну конференцію, де мають змогу зробити наукову доповідь і в процесі дискусії захистити результати своєї роботи. Остаточне рішення про переможців конкурсу приймається галузевою конкурсною комісією і оформляється відповідним протоколом (додаток 4).

Якщо претендент на нагородження не брав участі у підсумковій науково-практичній конференції (без зазначення поважних причин) його робота не може бути нагороджена.

13. Протоколи всіх галузевих конкурсних комісій затверджуються Всеукраїнським оргкомітетом і на їх підставі видається наказ Міністерства освіти і науки України про результати Конкурсу.

Галузева конкурсна комісія для заохочення здібних студентів може присуджувати свої спеціальні дипломи.

14. Галузева конкурсна комісія до 10 червня поточного року надсилає до Науково-методичного центру вищої освіти Міністерства освіти і науки України звіт про підсумки проведення другого туру Конкурсу, до якого обов'язково додаються такі документи:
  - склад галузевої конкурсної комісії, затверджений наказом ректора;
  - протокол підсумкового засідання галузевої конкурсної комісії, підписаний всіма її членами, які брали участь у засіданні (додаток 4, оригінал та на дискеті)
  - узагальнення підсумків Конкурсу згідне з переліком питань (додаток 5);
  - звіт про проведення підсумкової науково-практичної конференції (додаток 6).

15. Наукові роботи, представлені на Конкурс, не повертаються.    Уроки по 3D MAX, ArchiCAD и PHP для начинающих. 3D модели.