Центр НТТМ по архитектуре и строительству

О     Г     А     С     А

Главная       Примеры наших работ       Наши конференции и семинары       Наши конкурсы и олимпиады


Четырежды в год Центр НТТМ приминает участие в выпуске сборника научных трудов ОГАСА. Приглашаем Вас опубликовать свои работы в нашем сборнике по специальностям:

- Архитектура зданий и сооружений
- Дизайн архитектурной среды
- Промышленное и гражданское строительство
- Гидротехническое строительство
- Технология строительных конструкций изделий и материалов
- Городское строительство и хозяйство
- Автомобильные дороги и аэродромы
- Теплогазоснабжение и вентиляция
- Сооружения и оборудование водоснабжения и водоотведения
- Водоотведение и водоснабжение
- Гидромелиорация
- Водохозяйственное и природное строительство
- Экономика предприятия
- Маркетинг
- Менеджмент организаций

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ РУКОПИСІВ

До Вісника приймаються рукописи обсягом 3-5 сторінок разом з малюнками, таблицями та списком літератури. Вимоги до оформлення рукописів такі:

 1. Доповіді надсилаються на дискеті (якщо це можливо потрібно записати копію файла статті в папці Копия) та паперовому носії (1 примірник, підписаний автором). Текстовий редактор - Word for Windows (російська версія);
 2. Розмір аркушу: 148 х 210 (А5);
 3. Поля: – 2,0 см.
 4. Пропонуються такі розміри шрифтів:
  • Times New Roman;
  • для УДК - 10 кегель, великі літери, жирний;
  • для заголовку доповіді - 10 кегель, великі літери, жирний;
  • для прізвищ авторів - 10 кегель, жирний;
  • для назви організації і міста - 10 кегель, курсив;
  • - 10 кегель, жирний;
  • для заголовків розділів в тексті - 10 кегель,жирний;
  • для основного тексту - 10 кегель, нормальний;
  • слово Література - 9 кегель, жирний;
  • для переліку джерел, через 1 інтервал - 9 кегель, нормальний;
 5. Текст друкується через 1 інтервал і вирівнюється на ширину аркуша;
 6. Абзацний відступ від основного тексту - 0,5 см;
 7. УДК, прізвище (а) автора (ів), рядки тексту анотації, номера джерел вирівнюється на ширину аркуша, назва статті, вирівнюється по центру аркуша;
 8. Формули необхідно друкувати по центру, нумерація формул в кінці рядка;
 9. Малюнки повинні бути вмонтовані в текст;
 10. Між рядком звказаним індексом УДК і рядком з прізвищем автора (ів), рядком з прізвищем автора (ів) та назвою, назвою та анотацією - віддаль повинна бути в 2 інтервали, між анотацією та текстом, текстом та переліком джерел - віддаль повинна бути в 1 інтервал;
 11. Статтіподаються українською, російською або англійською мовами. Рішення про включення статті до збірника приймає редакційна колегія (головний редактор, керівник Півд. Укр. Від АБУ, акад., д.т.н., проф. – Дорофєєв В.С.; відповідальний редактор, акад., д.т.н., проф. – Вировий В.М.; відповідальний секретар, акад., д.т.н., проф. -     Мішутін А.В.; технічний редактор – Дегтярьова О.А.)

  Для погашення витрат, зв'язаних з друкуванням Вісника ОДАБА, необхідно перерахувати 3 долари США за одну сторінку надрукованого тексту. Кошти приймаються в гривнях за курсом НБУ на день оплати на поточний рахунок "Центра НТТМ по АС ОГАСА" р/с. 260040000, УСБ, МФО 300023, Код 21028281 с грифом "Вестник ОГАСА".

  Статті направляти за адресою: 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4. Оргкомітет "Вісник ОДАБА".

  Статті приймаються разом з експертним висновком, відомостями про авторів статті та платіжним дорученням про переказ коштів, або їх копій.

  3 усіх питань звертатись за адресою :

  65029, м. Одесса, вул. Дідріхсона, 4,

  Одеська державна академія будівництва та архітектури.

  Редколегія "Вісника".

       Телефони:

  (048) 723-29-97 - Дорофєєв Віталій Степанович

  (048) 729-86-04 – Вировий Валерій Миколайович

  (048) 729-85-57 - Мішутін Андрій Володимирович

  (048) 729-85-80 – Дегтярьова Ольга Анатоліївна

  ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ

  УДК 624.05

  УЧЕТ НАЧАЛЬНЫХ ДЕФЕКТОВ ПРИ РАСЧЕТАХ ПО НАКЛОННЫМ СЕЧЕНИЯМ

  Иванов И. В., Петров Т. А. (Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса)

  Исследовано влияние рельефа наклонной трещины на силы зацепления в ней при работе элементов по наклонным сечениям. Характер поверхности трещины зависит от составляющих материал компонентов, а также от первоначальных дефектов и повреждений в нем.

  Одной из актуальных проблем в области строительства является задача повышения надежности и долговечности конструкций зданий и сооружений. Создание материала с заранее заданными (в определенных пределах) свойствами, а также прогнозирование его механических характеристик позволяет качественно оценить в процессе эксплуатации элементов, в зависимости от различных воздействий, возникающее напряженно-деформированное состояние.

  Литература

  1. Залесов А. С., Климов Ю. А. Прочность железобетонных элементов при действии поперечных сил. - К.: Будівельник, 1989. - 105 с.

  2. Дорофеев В. С.. Выровой В. Н. Технологическая поврежденность строительных материалов и конструкций. - Одесса: ИМК Город мастеров, 1998. --168с.

  ДО ВІДОМА НАУКОВЦІВ, ПРАЦІВНИКІВ ПРОЕКТНИХ ТА ВИРОБНИЧИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

  Одеська державна Академія будівництва та архітектури готують до видання "Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури". Вісник видається у зв'язку з рішенням вченої ради академії, протокол № 4 від 23 грудня 1999 р. та є фаховим виданням (Постанова Президії ВАК України № 5-05/4 від 11.04.2001 р.).

  Статті повинні мати наукову і практичну цінність і містити в собі закінчене вирішення того чи іншого питання в галузі будівництва.

  Орієнтовна структура статті: анотація, вступ, основна частина, висновок, список літератури:

  анотація має містити стисло і точно сформульовану постановку задачі і основні результати;

  - основний текст статті повинен містити такі елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв`язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових  результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку (з Постанови ВАК України  від 15.01.2003р.  № 7-05/1

  - стаття повинна складати не менше трьох повних сторінок формату А5.

  Статті, які не відповідають наведеним вимогам, до друку не приймаються.


  QLE 88x31 QLE 88x31